Bild från debatt på Göteborgs universitet - Jonsereds herrgård 2007  om forskningens villkorade frihet

Böcker:

Controlling Corruption: A Social Contract Approach. Oxford University Press 2021

The Oxford Handbook of Quality of Government. Oxford University Press 2021

Jag kan nås på Bo.Rothstein@pol.gu.se (forskning, undervisning, handledning) eller Bo.Rothstein54@gmail.com (debatt & samhällsanalys).

Antal besökare sedan 22/2 2009: [counter]

 

 

 

 

Välkommen till min hemsida för debatt och samhällsanalys 

På denna hemsida har jag samlat de debatt- och kulturartiklar som jag publicerat i svensk och utländsk press samt rapporter som är av mera allmänt intresse. Till stor del är detta ett utflöde av min forskning och ett utslag av en önskar att delta i det offentliga samtalet.

I december 1994 utnämndes jag av Göteborgs universitet till att inneha August Röhss professur i statsvetenskap och den 1 juli 2021 blev jag emeritus, dvs gick i pension. Jag är numera anställd som seniorprorfessor om tio procent vid den statsvetenskapliga institutionen där jag fortsatt ansvarar för vissa projektmedel. Under vårtermient 2023 kommer jag vara gästforskare vid Harvard University och under höstterminen samma år vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm.

Under min tid i Göteborg har jag främst varit verksam vid "The Quality of Government Institute" som jag grundade 2004 tillsammans med min kollega professor Sören Holmberg.  För dig som är intresserad av forskning om samhällsstyrning, korruption, demokrati, ekonomisk tillväxt, miljöfrågor och social utveckling finns en synnerligen informativ hemsida - www.qog.pol.gu.se.

Under två år (2016-2017) var jag tjänstledig från Göteborgs universitet då jag erhöll en professur i "Government and Public Policyt" på The Blavatnik School of Government vid University of Oxford. I  augusti 2017 valde jag att säga upp mig från professuren i Oxford och återvända till statsvetenskapliga institutionen i Göteborg vilket skedde i januari 2018. Skälet till att jag sade upp var att jag inte ansåg det vara förenligt med min forskning och undervisning (som till stora delar handlar om vikten av etik i den offentliga maktutövningen och anti-korruption) att arbeta vid en skola som finansierades av en person (vid namn Leonard Blavatnik) som visade sig stödja Donald Trump ekonomiskt. En mera utförlig motivering  till detta beslut finns här

Det mesta av min tid som professor har gått åt till forskning, handledning och undervisning och deltagande i det internationella forskningsutbytet. I mån av tid och håg har jag också deltagit i den offentliga debatten, främst genom att skriva artiklar men också genom att hålla föredrag och ge ut böcker och det är den delen av min verksamhet som återfinns på denna hemsida.   .

Om mig kan sägas att jag är född i Malmö 1954, började studera statskunskap i Lund 1976, tog min fil kand 1979 och min doktorsexamen där 1986. Jag var aktiv i både studentkåren och nationsverksamheten och var 1977/78 heltidsarvoderad prokurator på Smålands nation. Jag satt i studentkårens fullmäktigeförsamling några år i slutet av 1970-talet som representant för det dåtida Vänsterpartiets studentförbund. Den kollektivism som partiverksamhet kräver visade sig dock passa mitt kynne illa och alltsedan 1980 är jag partipolitiskt obunden. Mina främsta ideologiska inspiratörer är filosofen John Rawls för hans principiella försvar för mänskliga rättigheter och social jämliket, Albert Einstein för hans humanism och politiska klarsynthet, den unge Karl Marx för hans fokus på alienationens fördärvlighet och Gustav Möller, konstruktören av den svenska generella välfärdspolitiken, näst den demokratiska rättsstaten den bästa politiska idén hittills. Min politiska position kan karakteriseras som "Liberal Socialism" en det medges något sällsynt hållpunkt. 

Efter att ha disputerat i statsvetenskap i Lund 1986 gjorde jag ett kort och njutbart mellanspel vid Köpenhamns universitet våren 1986. Åren 1986-1994 var jag forskare och blev sederma (1992) docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Efter ett mindre lyckat mellanspel som professor vid dåvarande Institutet för Arbetslivsforskning 1994 blev jag 1995 innehavare av August Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Medel för denna professur donerades 1901 till Göteborgs universitet av köpmannen August Röhss och jag var nummer sex i ordningen, bland mina mera namnkunniga företrädare återfinns Rudolf Kjéllen (1864-1922), Jörgen Westerståhl (1916-2006)  och Bo Särlvik (1928-1998). Nuvarande innehavare av denna lärostol är min vän och kollega Johannes Lindvall.